Vaša sigurnost je u našim rukama

SOP U KONTROLI INFEKCIJA

Operativni postupci-OP-KI

OP-KI 1 -POSTUPAK SPREČAVANJA I SUZBIJANJA BI-sve mjere

OP-KI 2 - PROGRAM ZA PREVENCIJU BOLNIČKIH INFEKCIJA u OB ZD 2019.-2021.

OP-KI 3 - PLAN RADA POVJERENSTVA 2019

OP-KI 4 - POSTUPAK PRIJAVE, PRAĆENJA I KONTROLE BOLNIČKIH INFEKCIJA

OP-KI 5- POSTUPAK U SLUČAJU EPIDEMIJE zaraznih bolesti

OP-KI 6- HIGIJENA RUKU I UPOTREBA RUKAVICA

OP-KI 7- KIRURŠKO PRANJE I KIRURŠKA DEZINFEKCIJA RUKU

OP-KI 8 -MJERE KONTAKTNE IZOLACIJE ZA VIŠESTRUKOOTPORNE MIKROORGANIZME

OP-KI 9 - POSTUPAK NAKON EKSPOZICIJSKOG INCIDENTA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

OP-KI 10 -MJERE ZAŠTITE OD OZLJEDE OŠTRIM PREDMETOM

OP-KI 11-MJERE ZAŠTITNE (PROTEKTIVNE) IZOLACIJE

OP-KI-12 PROVOĐENJE IMUNIZACIJE KOD DJELATNIKA PROTIV HEPATITISA B

OP-KI-13 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA IZ PODRUČJA BOLNIČKIH INFEKCIJA

OP-KI-14 PROVOĐENJE PREVENTIVNIH MJERA I MDR SCREENINGA U SVRHU SPRIJEČAVANJA BOLNIČKIH INFEKCIJA

OP-KI-15 SOP O PODIJELI I.V TERAPIJE

OP-KI-16 PRIPREMA I POSTUPAK ZA PROVEDBU STERILIZACIJE

OP-KI-17 KONTROLA STERILIZACIJE U AUTOKLAVU I PLAZMA STERILIZATORU

OP-KI-18 DEZINFEKCIJA KEMIJSKIM OTOPINAMA I ANTISEPTICIMA

OP-KI-19 SMJERNICE ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE BOLNIČKOG INVENTARA I POVRŠINA

OP-KI-20 DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA (DDD MJERE)

OP-KI-21 PROVEDBA KONTROLE VODE ZA POTREBE HEMODIJALIZE

OP-KI-22 ZDRAVSTVENI PREGLED OSOBA POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM

OP-KI-23 PREGLED, TRIJAŽA I SANITARNA OBRADA BOLESNIKA KOD PRIJEMA U BOLNICU

OP-KI-24- SMJERNICE ZA PONAŠANJE ZAPOSLENIKA_NOVOZAPOSLENE

OP-KI-25 POSTUPANJE S BOLNIČKIM RUBLJEM

OP-KI-26 OSIGURANJE KONTROLE ZRAKA

Radne upute-RU-KI

RU-KI- 1-1 POSTUPAK PRIJAVE EKSPOZICIJSKOG INCIDENTA U BIS-U

RU-KI-1-2 PROTOKOL ZA PREVENCIJU ŠIRENJA MRSA

RU-KI-1-3 Protokol za prevenciju širenja Rota virusa

RU-KI-1-4 PROTOKOL ZA PREVENCIJU ŠIRENJA TBC-A

RU-KI-1-5 SMJERNICE ZA PREVENCIJU ŠIRENJA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

RU-KI-1-6 PROTOKOL ZA PREVENCIJU ŠIRENJA CLOSTRIDIUM PERFIGENS

RU-KI-1-7 PROTOKOL ZA PREVENCIJU ŠIRENJA INFLUENCE

RU-KI-1-8 PROTOKOL ZA PREVENCIJU ŠIRENJA SVRABA

RU-KI-1-9 SMJERNICE KOD MENINGOKOKNE BOLESTI

RU-KI-1-10 PROTUEPIDEMIJSKE MJERE KOD POJAVE AKUTNOG INFEKCIJSKOG ENTEROKOLITISA UZROKOVANOG NORWALK - LIKE VIRUSOM

RU-KI-1-11 SAŽETAK MJERA ZA IZOLACIJU

RU-KI-1-12 PROTOKOL ZA TRIJAŽU INFEKTIVNOG OTPADA NA ODJELU

RU-KI-1-13 POSTUPAK PREVIJANJA RANE

RU-KI-1-14 PREOPERATIVNO ANTISEPTIČNO PRANJE BOLESNIKA

RU-KI-1-15 PROTOKOL O PONAŠANJU OSOBLJA ZA VRIJEME TRAJANJA OP.ZAHVATA

RU-KI-1-16 PROTOKOL O DEZINFEKCIJI OPERATIVNOG POLJA

RU-KI-1-17 PROTOKOL ZA POSTAVLJANJE I NJEGU CVK

RU-KI-1-18 PROTOKOL ZA POSTAVLJANJE I NJEGU URINARNOG KATETERA

RU-KI-1-19 PROTOKOL ZA ASPIRACIJU DIŠNIH PUTOVA

RU-KI-1-20 PROTOKOL ZA DEKONTAMINACIJU RESPIRATORNOG PRIBORA I PRIBORA ZA SUKCIJU

RU-KI-1-21 PROTOKOL ZA POSTAVLJANJE I NJEGU PERIFERNOG VENSKOG PUTA

RU-KI-1-22 PROTOKOL O POSTUPANJU S PROLIVENIM INFEKTIVNIM MATERIJALOM

RU-KI-1-23 PROTOKOL ZA DEKONTAMINACIJU I DEZINFEKCIJU KIRUŠKIH INSTRUMENATA

RU-KI-1-24 PROTOKOL ZA POSTUPANJE S TOPLOMJEROM NAKON UPOTREBE

RU-KI-1-25 PROTOKOL ZA ODRŽAVANJE FLEKSIBILNIH INSTRUMENATA-ENDOSKOPA

RU-KI-1-26 PROTOKOL ZA DEZINFEKCIJU INKUBATORA BEZ DJETETA

RU-KI-1-27 PROTOKOL ZA DEZINFEKCIJU INKUBATORA S DJETETOM

RU-KI-1-28 PROTOKOL ZA UZIMANJE KRVI ZA HEMOKULTURU

RU-KI-1-29 PROTOKOL ZA ABDOMINALNU PUNKCIJU

RU-KI-1-30 PROTOKOL ZA LUMBALNU PUNKCIJU

RU-KI-1-31 PROTOKOL ZA PLEULARNU PUNKCIJU

RU-KI-1-32 PRAVILNA UPOTREBA ZAŠTITNIH SREDSTAVA

RU-KI-1-33 PROTOKOL ZA KORIŠTENJE RESPIRATOR MASKE

RU-KI-1-34 PROTOKOL ZA ODRŽAVANJE SPREMNIKA DEZINFICIJENSA

RU-KI-1-35 PROTOKOL O NJEZI USNE ŠUPLJINE

RU-KI-1-36 PROTOKOL KOD NJEGE TRAHEOSTOME

RU-KI-1-37 PLAN PROVEDBE KONTROLE PITKE VODE I VODE ZA PIĆE

RU-KI-1-38 PLAN PROVEDBE KONTROLE PITKE VODE I VODE ZA PIĆE

RU-KI-1-39 SNOP POSTUPCI ZA PREVENCIJU ŠIRENJA INFEKCIJA

RU-KI-1-40 PRIPREMA BOLESNIKA ZA PUNKCIJU KOD PRIPAJANJA

RU-KI-1-41 PROTUEPIDEMIJSKE MJERE ZA PREVENCIJU NASTANKA I ŠIRENJA LEGIONARSKE BOLESTI

RU-KI-1-42 OSIGURANJE HIGIJENSKO-TEHNIČKE ISPRAVNOSTI OBJEKATA, OPREME I INSTALACIJA

RU-KI-1-43 OSIGURANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA, UKLJUČUJUĆI VODU ZA PIĆE I HRANU

RU-KI-1-44 Protokol za dekolonizaciju pacijenata koloniziranih ili inficiranih sa višestrukootpornim mikroorganizmima sa oktenidinskim pripravcima

Obrasci -OZ-KI

OZ-KI 1 -1 Procjena programa za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija

OZ-KI 1-2 Obrazac za higijenu ruku

OZ-KI-1-3 Obrazac za kiruško pranje i dezinfekciju ruku

OZ-KI-1-4 Obrazac za mjere izolacije

OZ-KI-1-5 Obrazac za nadzor ponašanja osoblja za vrijeme trajanja operativnog zahvata

OZ-KI-1-6 Obrazac za preoperativnu pripremu bolesnika

OZ-KI-1-7 Obrazac za nadzor dezinfekcije operacijskog polja

OZ-KI-1-8 Obrazac za nadzor postavljanja i njege CVK

OZ-KI-1-9 Obrazac za nadzor postavljanja i njege i.v. kanile

OZ-KI-1-10 Obrazac za nadzor postavljanja i.v. kanile

OZ-KI-1-11 Obrazac za dekontaminaciju i dezinfekciju kiruških instrumenata

OZ-KI-1-12 Obrazac za dekontaminaciju i dezinfekciju respiratornog pribora i pribora za sukciju

OZ-KI-1-13 Obrazac za sigurno rukovanje i uklanjanje oštrih predmeta

OZ-KI-1-14 Obrazac za rukovanjem otpadom

OZ-KI-1-15 Obrazac za upotrebu osobnih zaštitnih sredstava

OZ-KI-1-16 Obrazac za kontrolu provođenja čišćenja okoline na odjelu

OZ-KI-1-17 Obrazac za nadzor nad održavanjem čistoće operacijskih dvorana i JIL-a

OZ-KI-1-18 Obrazac za praćenje preporučenog snopa postupaka kod prevencije VAP-a

OZ-KI-1-19 Obrazac za postupanje s bolničkim rubljem

OZ-KI-1-20 Izjava za odbijanje cijepljenja za hepatitis B

OZ-KI-1-21 Obrazac za prijavu bolničkih infekcija

OZ-KI-1-22 Obrazac za godišnje izviješće za odjele niskog rizika

OZ-KI-1-23 Obrazac za polugodišnje izviješće za odjele srednjeg rizika

OZ-KI-1-24 Obrazac za tromjesječno izviješće za odjele visokog rizika

OZ-KI-1-25 Obrazac za godišnje izviješće o radu Povjerenstva za b.i za MZ RH

OZ-KI-1-26 Obrazac za mjesečno izviješće o bolničkim infekcijama

OZ-KI-1-27 Obrazac za evidenciju novooboljelih bolesnika od akutnog infekcijskog enterokolitisa

OZ-KI-1-28 Obrazac za evidenciju kontrole prisutnosti štetnika

OZ-KI-1-29 Obrazac za nesukladnosti nalaza vode

OZ-KI-1-30 Tablica za evidenciju puštanja tople vode (prevencija Legionele)

OZ-KI-1-31 Evidencija nadzora rada klimatizacijskog sustava

OZ-KI-1-32 Obrazac za nesukladnosti uočenu prilikom izvida Tima

OZ-KI-1-33 Obrazac za izvid provedbe pregleda i sanitarne obrade bolesnika

OZ-KI-1-34 Obrazac za izvid provedbe pregleda sanitarno higijenskih postupaka

OZ-KI-1-35 Obrazac za izvid osiguranja zdravstvene ispravnosti namirnica (HACCAP)

OZ-KI-1-36 Obrazac za izvid na hemodijalizi (kontrola vode)

OZ-KI-1-37 Obrazac za izvid rano otkrivene bolničke infekcije

OZ-KI-1-38 Obrazac za izvid provedbe osiguranja higijensko-tehničke ispravnosti objekata, opreme i instalacija

OZ-KI-1-39 Obrazac za izvid provedbe sterilizacije

OZ-KI-1-40 Obrazac za evidenciju prisutnih djelatnika na edukaciji iz područja kontrole infekcija

OZ-KI-1-41 Obrazac za evidenciju godišnjeg pregleda dokumenata

OZ-KI-1-42 Obrazac za evidenciju pregleda i čitanja operativnih postupaka, radnih uputa od strane zaposlenika